Vedtægter

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Egedal Fiskeklub

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål Er at give medlemmerne adgang til at udøve salt/ferskvandsfiskeri som sport. Ved sit virke at fremme forståelsen og interessen for sportsfiskeriet i almindelighed, samt medvirke til udbredelse at forståelsen for den sportsligt korrekte udøvelse heraf.

At værne om fiskeriet i fersk- og saltvand, samt at bidrage ved udsætning af yngel og yngledygtige fisk.

At virke for overholdelsen af de lovbefalede fredninger af salt- og ferskvandsfisk.

Endvidere arbejder foreningens bestyrelse med arrangementer af fisketure, klub- og filmaftener, samt i øvrigt til gavn for foreningens medlemmer.

§ 3 Optagelse af medlemmer

Som medlemmer i foreningen kan alle optages, enten som juniorer eller seniorer.

Juniormedlemmer optages fra det fyldte 12 år, og seniormedlemmer fra det fyldte 18 år. Juniorer er unge i alderen 12-18 år. Juniormedlemmer, der fylder 18 år, opnår seniorrettigheder og betaler seniorkontingent fra den kommende kontingentperiode. Juniorer under 12 år kan opnå medlemskab, såfremt forældre/værger er medlemmer, og de kan kun deltage i klubbens aktiviteter i følgeskab med forældre/værge.

 Ønsker juniormedlemmer seniorrettigheder, kan disse erhverves fra det fyldte 14 år, mod betaling af seniorkontingent, kursus til søs, og forældres skriftlige tilladelse.

 Hvis foreningen skønner det nødvendigt kan den formene juniorers adgang til arrangementer, hvor der ikke er tilstrækkelig mulighed for tilsyn, f.eks. ved saltvandsture o.lign.

Optagelse i foreningen kan ikke finde sted, såfremt ansøger er ekskluderet af en anden fiskeforening på grund af grov misligholdelse af denne forenings love eller de almindelige fiskerilove, eller slettet grundet kontingent-restance.

Æresmedlemmer, der indstilles af bestyrelsen, kan optages efter generalforsamlingens beslutning. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. For at blive æresmedlem, skal man have været medlem af foreningen i mindst 10 år og være folkepensionist 67 år og have udført påskønnelsesværdigt arbejde for foreningen.

§ 4 Kontingent

4.1.

Det årlige kontingent fastsættes på Fiskeringens generalforsamling efter budget fra bestyrelsen ved simpelt flertal. Kontingentet opkræves af Fiskeringen.

Bestyrelsen har pligt til at informere medlemmerne om ændringer hurtigst muligt.

4.2.

Det årlige kontingent til Egedal Fiskeklub fastsættes på Egedal Fiskeklubs generalforsamling efter budget fra bestyrelsen, ved simpelt flertal. Kontingentet opkræves af fiskeringen

 • 5 Udmeldelse, slettelse og eksklusion

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Medlemmer der ikke har betalt kontingent rettidigt eller truffet aftale herom med kassereren, ekskluderes og kan kun optages igen ved betaling af gælden samt nyt indskud.

Eksklusion af et medlem af andre årsager end kontingentrestance, som fx. klub skadelig virksomhed, kan kun ske, når særlige vægtige grunde taler derfor. En sådan eksklusion, skal godkendes af en enstemmig bestyrelse. Er det et medlem af bestyrelsen der skal eksluderes, har denne ikke stemmeret.

§ 6 Foreningsreglement og fiskeriets udøvelse

Fangne fisk skal opfylde de mindstemål, der af gældende myndighed fastsættes som gældende i de fiskevande, som foreningen har rådighed over, samt de almindelige love for mindstemål, fredningstider, fredningsbælter o. lign.

Såfremt bestyrelsen skulle fastsætte særlige bestemmelser for afbenyttelse af de fiskevande, som foreningens medlemmer har adgang til, skal disse bestemmelser respekteres af medlemmerne.

§ 7 Foreningens ledelse og organisation
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Bestyrelsen indkalder med ikke mindre end 21 dages varsel til ordinær generalforsamling i løbet af 1. kvartal med en dagsorden der mindst indeholder følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af: Formand (ulige år)/ Kasserer (lige år)
 7. Valg af halvdelen af bestyrelsen (hvert år)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af junior repræsentant
 10. Valg af revisor
 11. Valg af revisor suppleant
 12. Behandling af indkomne forslag
 13. Nedsættelse af eventuelle udvalg
 14. Eventuelt

Foreningens ledes af Formanden og Kassereren samt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges hvert ulige år på generalforsamlingen, og Kassereren vælges hvert lige år.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand
og sekretær.

Generalforsamlingen kan desuden hvert år vælge en junior som repræsentant i bestyrelsen.

I tilfælde af stemmelighed ved bestyrelsesbeslutninger er formandens eller i hans fravær
næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen skal føre følgende bøger:

Medlemsprotokol, Kassebog og Forhandlingsprotokol.

§ 8 Afstemning på generalforsamlinger
Generalforsamlinger er beslutningsdygtig, når der er mindst 1 menigt medlem mere tilstede end fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag der ønskes sat til afstemning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag der skal behandles på generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kan dirigenten, hvis 2
medlemmer anmoder om det, lade foretage skriftlig afstemning.

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Forslag om foreningens ophævelse kræver mindst 2/3 af foreningens stemmer. Er der ikke så mange til
stede på generalforsamlingen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 3 uger efter den ordinære, og 2/3 af de fremmødte er beslutningsdygtige.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 3 uger efter at mindst 6 medlemmer skriftligt har forlangt en sådan afholdt.

Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling må ledsages af de forslag, der ønskes forelagt denne.

§ 10 Regnskab og revision

Den af Generalforsamlingen valgte kasserer fører regnskab over foreningens midler. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens regnskab skal gennemgås mindst 1 gang om året af den valgte revisor.

§ 11 Foreningens formue

Foreningens kontante pengemidler skal, bortset fra den hos kassereren beroende kassebeholdning, der ikke må overstige kr. 1.000,-, anbringes på konti i anerkendt pengeinstitut.

I tilfælde af foreningens ophævelse tages ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af dens formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til fremme af sportsfiskeriet, og den kan ikke benyttes til andre formål.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2019